Leiders

Gedragscode Europascouts Nederland

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden binnen scoutingactiviteiten zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en minderjarige leden, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

 

Europascouts Nederland vindt zowel emotionele veiligheid als fysieke integriteit voor haar minderjarige leden en vrijwilligers belangrijk. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers deze gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staan gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor minderjarige leden en vrijwilligers en de omschrijving van wat we als seksueel overschrijdend gedrag en emotionele mishandeling zien. Deze gedragscode geldt voor alle vrijwilligers en minderjarige leden van Europascouts Nederland.

Gedragsregels voor vrijwilligers:

  1. De vrijwilliger moet zorgen  voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het minderjarige lid zich fysiek en emotioneel veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het minderjarige lid fysiek of emotioneel te bejegenen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het minderjarige lid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het minderjarige lid.

Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen een vrijwilliger en minderjarige lid zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  1. De vrijwilliger mag het minderjarige lid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  2. De vrijwilliger zal tijdens scoutingactiviteiten met respect

omgaan met minderjarige leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals omkleedruimten, slaapzalen en tenten.

  1. De vrijwilliger heeft de plicht het minderjarige lid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het minderjarige lid is betrokken, wordt nageleefd.
  2. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon.
  3. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  4. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon.

Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige leden:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige leden verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarige leden waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Advertenties